Zespół

 

Zespół stypendystów FNP utworzony w ramach subsydium profesorskiego Włodzimierza Boleckiego (2002-2005)

 

dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
dr Agnieszka Kluba
dr Magdalena Lachman
dr Magdalena Rembowska-Płuciennik
dr Andrzej Skrendo
dr Beata Śniecikowska
mgr Paulina Kierzek
mgr Magdalena Miecznicka

 

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz (ur. 1978) adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2007 roku uzyskała doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie dysertacji: Odnalezione w przekładzie. Translacje rosyjskich języków literaturoznawczych w polskim, angielskim i amerykańskim dyskursie humanistycznym (przypadki Olgi Michajłowny Freudenberg i Władimira Jakowlewicza Proppa) napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Ulickiej. W roku 2002 uzyskała dwa dyplomy magisterskie z wyróżnieniem: na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy Poetyka baśni w "Piesniach Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Głowińskiego oraz w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy Russian Poetry of the October Revolution in Polish and English Rewritings napisanej pod kierunkiem dr Anieli Korzeniowskiej. Praca Poetyka baśni została nagrodzona w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego, przyznawanej z ramienia Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita" (Nagroda II stopnia). W latach 1997-2002 studiowała w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim pod opieką naukową prof. dr. hab. Michała Głowińskiego. W latach 2004 i 2005 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Start - Stypendium krajowe dla młodych uczonych). W latach 2004-2006 należała do grupy stypendystów utworzonej w ramach Stypendium Laureata Konkursu o Subsydium Profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Mistrz) - prof. dr. hab. Włodzimierza Boleckiego (udział w programie Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku), pracując nad modernistycznymi poetykami przekładu.

Zainteresowania naukowe: historia doktryn literaturoznawczych, poetyka historyczna, modernizm wschodnio- i środkowoeuropejski, komparatystyka literacka, przekładoznawstwo, praktyka przekładowa.

e-mail: tamara_brzostowska@wp.pl

Ważniejsze publikacje:

2006:

 • Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, w:Literatura i wiedza, pod red. Włodzimierza Boleckiego i Elżbiety Dąbrowskiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006, s. 177-205. (Wersja skrócona: "Teksty Drugie" 2005, Nr 5, s. 53-81).

2004:

 • Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych, "Przestrzenie Teorii" 2004, z. 3/4, s. 279-321.
 • Nocy tu nie odwrócimy. "Sumierki swobody" Osipa Mandelsztama w przekładach polskich i angielskich, "Pamiętnik Literacki" 2004, z. 1.
 • Obraz-pojęcie-narracja: "noologia" Olgi Michajłowny Freudenberg, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, s. 252-281.

2003:

 • Sofia zaklęta w baśniową carewnę. "Piesni Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej, "Pamiętnik Literacki" 2003, z. 3.

2000:

 • Tryptyk z Milczącym Chrystusem, "Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego", pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2000.

Ważniejsze przekłady:

 • książka: J. Bruner, Kultura edukacji (The Culture of Education), Universitas, Kraków 2006.
 • O. Freudenberg, Gra w kości (Igra w kosti); Pochodzenie narracji (Proischożdienije narracii), Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XI (Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcija XI), Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XII (Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcija XII), w: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury, redakcja naukowa D. Ulicka, wstęp W. Grajewski, Universitas, Kraków 2005.
 • L.Karsawin, Fiodor Karamazow jako ideolog miłości. (Fiodor Pawłowicz Karamazow kak idieołog lubwi), "Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego" pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2000.
 • N. Bierdiajew, Konstantin Leontjew. Filozof reakcyjnego romantyzmu. (Konstantin Leontjew. Fiłosof reakcionnoj romantiki), "Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego", pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2001.
 • W.Sołowiow, O przyczynach upadku światopoglądu średniowiecznego. (O prichinach upadka srednevekovogo mirovozzreniia), "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2002, nr 2.
 • M.Bachtin, Z problemów teorii powieści. Z problemów teorii śmiechu. "O Majakowskim" (K woprosam tieorii romana. K woprosam tieorii smiecha. " O Majakowskom"), "Przestrzenie Teorii" 2002, nr 1, s. 233-247.
 • M.Bachtin, "Retoryka, o ile jest kłamliwa... (Rietorika, w mieru swojej lżywosti)", "Przestrzenie Teorii" 2002, nr 1.

W druku:

 • Językoznawcza utopia Nikołaja Jakowlewicza Marra oraz jej realizacje w rosyjskim literaturoznawstwie paleontologicznym i poezji futurystycznej w: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach. Tom II ("Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego" 2007, nr 47), Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 23-42.
 • Szaleństwo i nauka o literaturze. Bezgranicza naukowego literaturoznawstwa Borysa Isaakowicza Jarcho, "Przedmieście" 2007, nr 1.
 • "Sprawa między językiem i duchem". Wczesnomodernistyczne koncepcje przekładu literackiego w Polsce, "Przestrzenie Teorii".

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim - monografia
 • Przekłady rozpraw naukowych M. Bachtina, P. Miedwiediewa, I. Kanajewa oraz bachtinologów. Planowana publikacja w tomie: Ja - Inny. Bachtin - bachtin pod red. D. Ulickiej.

Powrót

 

Agnieszka Kluba (ur. 1969) - absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Doktoranckie przy Instytucie Badań Literackich PAN (2001). Od 1999 roku zatrudniona w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie (kwiecień 1999 – czerwiec 2001: stanowisko asystenta; od czerwca 2001: stanowisko adiunkta). Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu. Publikowała m. in. w "Pamiętniku Literackim", "Tekstach Drugich", "Ruchu Literackim", "Polonistyce", "Ex Librisie".

Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998). Rozprawa Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939) otrzymała w 2002 roku pierwszą nagrodę w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego, organizowanym przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Stefana Batorego.

W ramach stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt dotyczący miejsca polskiej poezji lingwistycznej w obrębie literatury modernistycznej.

Link

e-mail: agnkluba@poczta.onet.pl

Ważniejsze publikacje:

Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939), Wrocław 2004.

(książka opublikowana w ramach konkursu "Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej".www.fnp.org.pl/publikacje/AKluba.htm).

2006:

 • Rzecz o feminizmie, "Przemyski Przegląd Kulturalny" 2006, nr 2 (maj).

2005:

 • Poetyki lingwistyczne, "Przestrzenie Teorii" 2005, nr 5.
 • Interpretowanie kropki. O cyklu "Groteski" z tomu "Wiatr" Anny Świrszczyńskiej, "Pamiętnik Literacki" 2005, z. 1.

2004:

 • Męski i kobiecy "światoogląd" - style konwersacyjne a płeć, w: książka pokonferencyjna XXX Konferencji-Konwersatorium "Język a kultura" pt. Kategoria punktu widzenia w języku, w tekście i dyskursie, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i R. Nycza, Lublin 2004. (wersja internetowa)
 • Kot czyli pies. O "Naszym ognisku" Andrzeja Bursy, w: Czytanie Bursy, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i G. Grochowskiego, Kraków 2004.
 • oprac. antologii poezji B. Zadury, K. Siwczyka, A. Wiedemanna, J. Markiewicza, J. Górzańskiego, J. Kurylaka, J. Mikołajewskiego, P. Matywieckiego [fanzin towarzyszący IX Wiosnie Poetyckiej], Przemyśl 2004.

2003:

 • Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Opracowanie dyskusji XXX Konferencji Teoretycznoliterackiej Krasiczyn '2001, Warszawa 2003.

2002:

 • Czy Baudelaire jest poetą, w: Baudelaire w Przemyślu. Materiały sesji zorganizowanej w ramach VII Przemyskiej Wiosny Poetyckiej, Przemyśl 2002.

2001:

 • Niewyrażalność w świadomości artystycznej Władysława Sebyły. Analiza wypowiedzi krytycznych i tekstów poetyckich, "Pamiętnik Literacki" 2001, z. 1.

2000:

 • Autopamflet czy apoteoza wyobraźni? O "opowiadaniu" Józefa Czechowicza, "Roczniki Humanistyczne" 2000, z. 1.

1999:

 • Teoria Bolesława Prusa, "Ruch Literacki" 1999, nr 5.

1998:

 • Niezrozumiałe - nienazwane - nowoczesne. Leśmian i Iwaszkiewicz - dwa modele poetyckiej niewyrażalności, w: Literatura wobec niewyrażalnego, pod red. W. Boleckiego i E. Kuźmy, Warszawa 1998.
 • Czy ponowoczesności trzeba się uczyć?, "Polonistyka" 1998, nr 1.
 • Referencyjność i autoteliczność w twórczości Peipera i Przybosia, "Pamiętnik Literacki" 1998, z. 4.

Powrót

 

Magdalena Lachman (ur. 1972) – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła podyplomowe studia w Szkole Nauk Humanistycznych PAN oraz odbyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2004 roku jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Literatury Romantyzmu, Dwudziestolecia Międzywojennego i Literatury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego W projekcie Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku bierze udział od 2002 roku. Ich efektem jest między innymi opublikowana książka Gry z "tandetą" w prozie polskiej po 1989 roku (seria "Modernizm w Polsce", Universitas, Kraków 2004)

Obecnie opracowuje Kalendarium najważniejszych wydarzeń polskiego modernizmu. Zajmuje się przede wszystkim związkami dwudziestowiecznej literatury z kulturą masową, a także z innymi sztukami (szczególnie wizualnymi).

e-mail: magdam@uni.lodz.pl | madelain@poczta.onet.pl

Ważniejsze publikacje:

(część z nich została opublikowana pod nazwiskiem Magdalena Miszczak)

Gry z "tandetą" w prozie polskiej po 1989 roku, Kraków 2004.

2006:

 • O podrabianiu światów, "Teksty Drugie" 2006 nr 1-2, s. 163-171.

2005:

 • Transformacje muzeum, "Pogranicza" 2005 nr 6, s. 54-63.

2004:

 • Kariera banału w prozie lat dziewięćdziesiątych, "Pamiętnik Literacki" 2004, z. 2.
 • O pożytkach płynących z grafomanii, "Polonistyka" 2004, nr 8.

2003:

 • Niedyskretny urok stereotypów. O prozie polskiej po 1989 roku, w: Stereotypy w literaturze (i tuż obok), pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy, Warszawa 2003.
 • Między renowacją a innowacją. Kultura masowa a tematy prozy polskiej po 1989 roku, w: Wariacje na temat, pod red. J. Abramowskiej, A. Czyżak i Z. Kopcia, Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2003.

2002:

 • Banał - artystyczny knebel czy drogowskaz? O prozie lat 90., w: Literatura polska 1990-2000, t. II, pod red. K. Pietrych i T. Cieślaka, Kraków 2002.
 • Świat (l)imitowany. Między komiksem a literaturą, w: Kultura Popularna, pod red. W. Godzica, A. Fulińskiej i M. Filiciaka, Kraków 2002.
 • Reklama w przestrzeni literackiej, w: Estetyka reklamy, pod red. M. Ostrowickiego, Kraków 2002.
 • Pomysł na komiks? Wokół literackich konfrontacji, w: Komiks w Polsce a komiks polski. Antologia referatów sympozjum komiksologicznego, pod red. K. Skrzypczyka, Łódź 2002.

2000:

 • Gry z "tandetą" w prozie polskiej po 1989 roku. Rekonesans, "Teksty Drugie" 2000, nr 4.

1988:

 • Manueli Gretkowskiej zabawy (z) kiczem, "Teksty Drugie" 1998, nr 6.

Powrót

 

Magdalena Rembowska-Płuciennik (ur. 1975) - ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Stypendystka Rektora UŁ za rok 1999. Studia doktoranckie podjęła na tej samej uczelni. W 2003 roku otrzymywała stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jako uczestnik projektu prof. W. Boleckiego Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku. Praca doktorska pt. Poetyka i antropologia. Cykl podolski W. Odojewskiego napisana pod kierunkiem prof. W. Boleckiego (recenzenci prof. dr hab. M. Czermińska i prof. dr hab. G. Gazda) obroniona w lutym 2004 roku. Zatrudniona jako adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską za rok 2005. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla Młodych Naukowców za rok 2006, przedłużenie styendium na rok 2007)

Szczególne zainteresowania: antropologia literacka pojęta jako implikacja poetyki tekstu literackiego (technik narracyjnych, sposobów opisu, kompozycji, figur retorycznych), studia nad świadomością w badaniach literackiech oraz teoria umysłu w badaniach literackich.

e-mail: magdarp@4web.pl

Ważniejsze publikacje:

Poetyka i antropologia. Cykl podolski W. Odojewskiego, Kraków 2004.

2006:

 • Poetyka i antropologia (na przykładzie reprezentacji percepcji w prozie psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego), w: Literatura i wiedza, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2006.
 • W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, "Ruch Literacki" 2006, z. 6.
 • "Nadkobieta". Problematyka etyczna we wczesnomodernistycznej twórczości Zofii Nałkowskiej, w: Etyka i literatura, pod red. E. Paczoskiej i E. Ihnatowicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 • Wspólnota kresowa czy kres wspólnot?, "Tygiel Kultury", 2006, nr 4-6.

2005:

 • Ciało - tekst - poetyka. Szkic o motywie ciała w polskiej krytyce femienistycznej i literaturze ostatniej dekady, w: Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, pod red. E. Durys i E. Ostrowskiej, Kraków 2005.
 • Poetics and Anthropology, w: The Human Body - a Universal Sign. Bridging art with science, ed. by: W. Mond-Kozłowska. Jagiellonian University Press, Kraków 2005.
 • Family Nausea. Attitudes towards Family Values in Zofia Nałkowska’s Snakes and Roses and The Impatient Ones, w: Gender and Sexuality in Ethical Context, ed. by U. Phillips, K. A. Grimstad, Slavica Bergensia, Bergen 2005.
 • Malarska poetyka niewidzialnego, "Teksty Drugie" 2005, nr 6.

2004:

 • Nieznośna powaga bytu. O reprezentacjach pamięci i świadomości w cyklu podolskim W. Odojewskiego, "Pamiętnik Literacki" 2004, z. 2.
 • Pamięć versus tożsamość. Na przykładzie prozy psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego, w: Narracja i tożsamość, t. 2: Antropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2004.

2002:

 • Bohater bliski wyczerpania. Nie tylko o "Oksanie" W. Odojewskiego, w: Literatura polska 1990-2000, pod red. K. Pietrych i T. Cieślaka, Kraków 2002.
 • "...nawet nie musi się kochać, to dość trudne..." Miłość i erotyka w cyklu podolskim W. Odojewskiego, "Fraza" 2002, nr 4
 • "W samym środku swego bólu". Modele doznania cielesności w prozie W. Odojewskiego "Teksty Drugie" 2002, nr 6.
 • Niedoczytane, przeinaczone..., "Akant" 2002, nr 9.
 • Recenzja książki A. Morawca pt. Poetyka opowiadań G. Herlinga-Grudzińskiego, "Pamiętnik Literacki" 2002, z. 1.
 • Lekcje anatomii (według A. Wieczorkiewicz), "Teksty Drugie" 2002, nr 5.

2001:

 • Kompozycja opowiadań G. Herlinga-Grudzińskiego "Acta Universitatis Lodziensis" 2001, nr 4.

2000:

 • Związki międzytekstowe w opowiadaniach G. Herlinga-Grudzińskiego, "Ruch Literacki" 2000, nr 6.

W druku:

 • Literary convention as a weapon in information warfare. Representing Katyn theme in W. Odojewski's literary work, w: Information Warfare, pod red. J. Jabłkowskiej i A. Pełki.
 • Między poetyką a antropologią, w: Antropologia kultury - antropologia literatury, pod. red. E. Kosowskiej.
 • artykuł o książce The New Woman and the Aesthetic Opening, ed. by E. Witt-Brattstrom, Huddinge 2004, w: "Pamiętnik Literacki".
 • Redefiniowanie pojęcia świadomości we wczesnej fazie polskiego modernizmu: Przybyszewski - Irzykowski, "Zagadnienia Rodzajów Literackich".
 • Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, w: Literatura a doświadczenie, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza.
 • O kilku powodach, dla których warto wrócić do zmysłów. Wokół literaturoznawczych inspiracji antropologią zmysłów, w: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, pod red. A. Legeżyńskiej i P. Czaplińskiego.
 • Co się mieści pod sztandarem nowości?, "Zagadnienia Rodzajów Literackich".
 • Powieść strumienia świadomości. Między apologią różnorodności a horrorem principium individuationis, w: Literatura. Kultura. Tolerancja, pod red. J. Płuciennika i I. Hubner.

Powrót

 

Andrzej Skrendo (ur. 1970) - ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Szczecińskim, pracuje w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej (1994-2001 jako asystent, od 2001 jako adiunkt). Redaktor "Pamiętnika Literackiego", stały współpracownik szczecińskiego dwumiesięcznika kulturalnego "Pogranicza".

Autor książki Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji (Kraków 2002, Nagroda MEN), zebrał i opatrzył wstępem szkice pozostawiane przez Mirosława Lalaka (Niepokojąca reszta, Szczecin 2004), współredagował (wraz z Agatą Zylińską) tom Po przełomie. Przełom wieku w kulturze, kultura na przełomie wieków (Szczecin 2001). Publikował m.in. w "Pamietniku Literackim", "Tekstach Drugich", "Pograniczach","FA-arcie", "Kresach", "Arkuszu", "Er(r)go", "Polonistyce", "Kulturze".

Opublikował antologię przekładów konstruktywizmu niemieckiego (Luhmann, Schmidt, Universitas). W ramach stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej opublikował książkę Poetycka etyka modernizmu.

e-mail: skrendo@poczta.onet.pl

Ważniejsze publikacje:

Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002.

Poezja modernizmu. Interpretacje, Kraków 2004.

2006:

 • Gombrowicz - pragmatysta. Prolegomena do przyszłej lektury, w: Gombrowicze, pod red. G. Żylis, Słupsk 2006, s. 71-81.
 • 11 września w poezji, w: Oblicza współczesnego terroryzmu, t. 2, pod red. K. Kowalczyka i W. Wróblewskiego, Szczecin 2006, s. 123-129.
 • Polonistyki widoki na przyszłość, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, t. 1, pod red M. Czermińskiej, Kraków 2006.
 • Zbaraniały, w: Szkice o twórczości Wacława Oszajcy, pod red. R. Cieślaka i P. Urbańskiego, Szczecin 2006, s. 91-99.

2005:

 • Tragizm Różewicza, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 857-853.
 • Kanon i lektura, w: Kanon i obrzeża, pod red. I. Iwasiów i T. Czerskiej, Kraków 2005, s. 65-75.

2004:

 • Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu "Teksty Drugie" 2004, nr 1/2. Toż samo w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2004, s. 56-68.
 • Schulz według Różewicza. Wokół wiersza "W świetle lamp filujących", w: Ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 śmierci, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, Lublin 2004, s. 431-443.
 • Czy istnieje paradygmat poststrukturalistyczny? oraz Poezja Tadeusza Różewicza jako paradygmat poezji polskiej, w: Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu. Pogranicza metodologiczne, pod red. A. Kilklewicza, Słupsk 2004, s. 289-292, s. 391-394.
 • O dziele grafomańskim, "Polonistyka" 2004, nr 8. s. 11-15.
 • Dwaj nihiliści: Przyboś i Różewicz, "Słupskie Prace Filologiczne" 2004, nr 3, s. 235-243.

2003:

 • Die Poesie nach dem "Tod Gottes". Różewicz und Nietzsche, w: Tadeusz Różewicz und die Deutschen, Hrsg. A. Lawaty und M. Zybura, Wiesbaden 2003; toż samo po polsku: Nasz nauczycyciel Tadeusz. Tadeusz Rożewicz i Niemcy, pod red. A. Lawaty, M. Zybura. Kraków 2003.
 • Stereotypy we współczesnej krytyce literackiej, w: Stereotypy w literaturze (i tuz obok), pod red. W. Boleckiego, G. Gazdy, Warszawa 2003.
 • rec. [Andrzej Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna....], "Pamiętnik Literacki" 2003, z. 3.
 • Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze, "Teksty Drugie" 2003, nr 2/3.

2002:

 • Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2002, s. 89-97.
 • Cień matki. Zapis dekonstrukcji, w: Matka odchodzi. Rozbiory, pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego, Szczecin 2002, s. 11-45.
 • "Krytyka negatywna" a twórczość Tadeusza Różewicz, w: Gatunki okołoliterackie, pod red. Cz. Dutki, Wałbrzych 2002, s. 161-173.
 • Konstrukcje przezroczystości albo mała teoria uczonego analfabetyzmu, "FA-art" 2002, nr 1.
 • Tadeusza Różewicza "dochodzenie do socrealizmu" czyli o "Uśmiechach", w: Presja i ekspresja, pod red. P. Michałowskiego i D. Dąbrowskiej, Szczecin 2002.
 • Przyboś i Różewicz. Paralela, w: Julian Przyboś i jego epoka, pod red. E. Balcerzana i S. Balbusa, Poznań 2002.

2001:

 • Anty-Kołakowski, "Teksty Drugie" 2001, nr 1.
 • Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum, "Teksty Drugie" 2001, nr 5.

1999:

 • O szczególnych właściwościach tzw. późnej twórczości Tadeusza Różewicza, "Polonistyka" 1999, nr 4.
 • Pismo i taniec. Lektura dekonstrukcjonistyczna, w: Rozbiory. Wariacje pocztowe Kazimierza Brandysa, pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego. Szczecin 1999.

W druku:

 • Tadeusz Różewicz w 85. rocznicę urodzin, "Kwartalnik Artystyczny".
 • 31. Derrida w literaturze, literatura w Derridzie. Przypadek "Tworek", w: Derrida - derridA.

Powrót

 

Beata Śniecikowska (ur. 1976) - absolwentka filologii polskiej (1995-2000, praca magisterska: Haiku polskie a dalekowschodnia tradycja gatunku) i historii sztuki (1998-2003, praca magisterska: Problem powiązań między literatura a plastyką dwudziestolecia międzywojennego w Polsce) Uniwersytetu Łódzkiego. Laureatka nagrody Ludwika Jerzego Kerna dla najlepszego studenta łódzkiej polonistyki (1999), w roku akademickim 1999/2000 pobierała specjalne stypendium naukowe rektora UŁ. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla Młodych Naukowców za rok 2007).

W latach 2000-2005 odbyła studia doktoranckie w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w marcu 2005 obroniła pracę doktorską pt.Instrumentacja dźwiękowa w poezji dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN.

W ramach stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (jako uczestnik projektu prof. W. BoleckiegoBadania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku) ukończyła i przygotowała do druku książkęSłowo - obraz - dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939. Aktualnie zajmuje się problematyką dalekowschodnich inspiracji w literaturze i sztuce polskiego modernizmu.

e-mail: bsniecikowska@mnc.pl | bsniecikowska@o2.pl

Publikacje:

Słowo - obraz - dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, Kraków 2005.

2007:

 • Haiku po polsku. Stereotypy - wizualizacje - polemiki, "Pamiętnik Literacki" 2007, z. 2.
 • [red.] Między wersami. Antologia tekstów literackich studentów Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, redakcja, wstęp, noty objaśniające B. Śniecikowska, Łódź 2007.

2006:

 • Audialność i wizualność sztuki słowa - o współczesnych "powrotach awangardy", w: Wiek awangardy, red. L. Bieszczad, Universitas, Kraków 2006.
 • Wspólny język czy wieża Babel? - o terminach współistniejących w literaturoznawstwie i historii sztuki, Literatura i wiedza, red. W. Bolecki, E. Dąbrowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006.
 • [Hasła:] Kazanie, Kolęda, Lament, Zwierciadło, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006.
 • "Manifest Neolingwistyczny v. 1.1" i jego poetyckie potomstwo - twórczość nowatorów czy paseizm?, "Ha!art" 2006, nr 23.
 • artykuł o książce A. Dziadka, Obrazy i wiersze (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004), "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2006, z. 1-2 (97-98).
 • przekład tekstu (z J. Płuciennikiem): R. Tsur, The Performance of Enjambements: Perceived Effects and Experimental Manipulations (Sposoby dźwiękowej realizacji przerzutni - zagadnienia percepcji i manipulacje eksperymentalne), w: Językoznawstwo kognitywne III: Kognitywizm w świetle innych teorii, red. O. Sokołowska, D. Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

2005:

 • Zwierciadło ("Materiały do Słownika rodzajów i gatunków literackich"), "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2005, t. 48, z. 1-2 (95-96).

2003:

 • Artykuł o książce Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze, (pod red. B. Tokarz, Katowice 2002), "Zagadnienia Rodzajów Literackich", t. XLVI, z. 1-2 (91-92), Łódź 2003.

2002:

 • Gra w słowa (i sensy) [o prozie Wojciecha Kuczoka], "Tygiel Kultury" 2002, nr 10-12.
 • (Prawie) wszystko o stereotypach (sprawozdanie z XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej), "Teksty Drugie" 2002, nr 6.

2001:

 • Artykuł o książce Genologia i konteksty (red. Cz. P. Dutka, M. Mikołajczak, Zielona Góra 2000), "Zagadnienia Rodzajów Literackich", t. XLIV, z. 1-2 (87-88), Łódź 2001.
 • "Góra w zieleni" i "twierdza w chmurze" - o poetyce japońskich i polskich haiku, "Fraza" 2001, nr 4 (34).
 • Polska mozaika orientalistyczna (artykuł o książce Drogi na Wschód. Polskie inspiracje orientalne, pod red. D. Kalinowskiego, Słupsk 2000.), "Fraza" 2001, nr 4 (34).

2000:

 • "Niepoważna" twórczość Stanisława Barańczaka - czy "Pegaz zdębiał" z "chirurgiczną precyzją"?, "Fraza" 2000, nr 1/2 (27/28).

W druku:

 • książka: "Nuż w uhu"? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, seria: Monografie FNP. Seria Humanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • "Manifest Neolingwistyczny v. 1.1" i jego poetyckie potomstwo - twórczość nowatorów czy paseizm? w: Polska literatura najnowsza - poza kanonem.
 • Młodopolska "muzyczność" w futurystycznych uszach, czyli o awangardowych aktualizacjach awangardowej "dźwiękowości" poezji (tom pokonferencyjny)
 • Obrazowość jako wyznacznik haiku - na przykładzie polskich kontynuacji i imitacji gatunku, w:Między obrazem a tekstem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, red. A. Kwiatkowska, Łódź.
 • Foniczne meandry purnonsensu - poezji polskiego futuryzmu i europejskiego dada.
 • "Oddalenia, związki na odległość"? - o warstwie dźwiękowej wiersza Tadeusza Peipera.

W przygotowaniu:

 • monografia: Haiku w Polsce. Transkulturowość jako problem poetyki zjawisk artystycznych.

Powrót

 

Paulina Kierzek (ur. 1979) - ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Od października 2003 roku asystentka w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN. Autorka książki Muzyka w "Żywych kamieniach" Wacława Berenta (seria "Modernizm w Polsce", Universitas, Kraków 2004). Laureatka nagrody za najlepszą pracę magisterską z literaturoznawstwa polonistycznego ukończoną w Uniwersytecie Łódzkim (2003), nagrody pierwszego stopnia im. Jana Józefa Lipskiego (2004) oraz finalistka konkursu o nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego (2004).

Zajmuje się badaniem związków literatury polskiego modernizmu z muzyką oraz literackich reprezentacji percepcji słuchowej.

e-mail: paulina_kierzek@wp.pl

Publikacje:

Muzyka w "Żywych kamieniach" Wacława Berenta, Kraków 2004.

2006:

 • Muzyka w twórczości Wacława Berenta, "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 1.
 • Wystarczy się wsłuchać, "Teksty Drugie" 2006, nr 4.
 • Kompetencja muzyczna jako kompetencja literacka? Wokół problematyki "literatura a wiedza o muzyce", w: Literatura a wiedza, pod red. W. Boleckiego i E. Dąbrowskiej, Warszawa 2006.
 • [red.] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu, w nowej Europie, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006.
 • Zmysły w słowa zaklęte. Na przykładzie "W słońcu jaguara" Italo Calvino, "Tekstualia" nr 4 (kwiecień/maj 2006), s. 161-165.

2005:

 • Hasła Wacław Berent, Anna Bolecka, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Katarzyna Grochola, Adam Jarzębski, Stanisław Trembecki, w: Warszawski Przewodnik Literacki, pod red. P. Cieliczki, Warszawa 2005.
 • Homme fatal nie chce spać, czyli szkic do portretu z mężczyzną w tle, w: Płeć w literaturze i filmie XX wieku, pod red. M. Woźniak-Łabieniec i T. Cieślaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 31-39.

2004:

Narracja i tożsamość, część druga, "Teksty Drugie" 2004, nr 4.

W druku:

 • [red.] Mirosława Puchalska, Wokół Młodej Polski. Szkice i sylwetki.
 • [red.] Polska literatura najnowsza - poza kanonem.
 • "Oni wszyscy, cholera, mają inaczej" ("Baronowa Późna Jesień" Miłki Malzahn) w: Polska literatura najnowsza - poza kanonem.
 • Akustyczno-muzyczny model percepcji w powieści o muzyku (rekonesans), w: Z problemów prozy - powieść o artyście.
 • Ekfraza muzyczna, czyli o opisie muzyki raz jeszcze, w: Młodopolska synteza sztuk.
 • Skazani na pamięć. O bohaterach "Kulki z chleba" Jana Jakuba Kolskiego, w: Obrazy przeszłości w literaturze współczesnej polskiej i czeskiej.
 • "I ja to słyszę..." O akustyczności świata przedstawionego w świetle badań muzyczno-literackich, w: Wielość sztuk - jedność sztuk. Wokół granic interakcji sztuk.
 • Akustyczna lektura miasta w twórczości Wacława Berenta, w: Lektury przestrzeni miejskich.

Powrót

 

Magdalena Miecznicka (ur. 1977) - od kwietnia 2004 roku pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na Uniwersytecie Warszawskim (2001) oraz Wydziału Literatury Ogólnej i Porównawczej na Nowej Sorbonie, Paris III (dyplomy Maîtrise i DEA, 2001, 2002, stypendium Rządu Francuskiego 2002). Stypendystka Fundacji Batorego (rok studiów w Kalamazoo College, Mi, USA, 1998-1999). Publikowała w "Tekstach Drugich", "Twórczości" (prowadzi comiesięczny przegląd literackiej prasy francuskiej), "Teatrze", "Nowych Książkach", "Przekroju", "Newsweeku" i "Gazecie Wyborczej". Współpracowała z Polskim Radiem (korespondencje na temat francuskiego życia literackiego) i TVP (redakcja programu nagrody NIKE w 2003 roku).

Zajmuje się Gombrowiczem i jego recepcją krytyczną za granicą.

e-mail: mmiecznicka@yahoo.com

Ważniejsze publikacje:

2005:

 • Co nowego w sprawie Gombrowicza?, "Teksty Drugie" 2005, nr 3.
 • Gombrowicz wobec sztuki, "Teksty Drugie" 2005, nr 3.
 • Jean-Pierre Salgas, czyli Gombrowicz skojarzony, "Literatura na świecie" 2005, nr 5/6.

2004:

 • Sprawa Gombrowicza (za granicą), " Pamiętnik Literacki" 2004, nr 4.
 • Narracja i tożsamość (akt I), "Teksty Drugie" 2004, nr 1/2.
 • Traktuj mnie jak przedtem (wywiad z Ritą Gombrowicz), "Nowe Książki" 2004, nr 6.

2002:

 • Gombrowicz à la française, " Teksty Drugie" 2002, nr 3.

2001:

 • W Kurtlandii, czyli w Polsce (wywiad z Andrzejem Sewerynem), "Teatr" 2001, nr 2.

W druku:

 • Tak zwane autoryzowane przekłady Ferdydurke Witolda Gombrowicza na hiszpański (1947) i francuski (1958), rozprawa zamieszczona w wydaniu krytycznym Ferdydurke pod kierownictwem prof. Włodzimierza Boleckiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Gombrowicz w przekładach, "Pamiętnik Literacki"
 • Poetyka w przekładzie. "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza po hiszpańsku, francusku i angielsku, w: Literatura i wiedza